• حکیمیه.خیابان سازمان آب(نشوه).خیابان نیلی.پلاک 33
  • 021-77001885
  • info@shahabmarble.ir
سنگ آنتیک چیست؟

سنگ آنتیک چیست؟

.
سنگ آنتيك چيست ؟ 
معرفي سنگهاي آنتيك و ايده پديد آمدن آنها 
ســنگ آنتيك از قرار دادن قطعات شــكســته ســنگ و خرده ســنگ كنار هم (ضــايعات و باطلههاي ســنگهاي
تراورتن) و چســـباندن آنها با ملاتهايي كه پايه زريني دارند توليد ميشـــوند و به عبارتي از مجموع و تركيب
باطلهها و ضــايعات ســنگهاي تزييني تراورتن با مواد افزاينده مختصــر ديگربهدســت ميآيند. ايده پديد آمدن 
سـنگهاي آنتيك از آنجا شـكل گرفت كه طراحان و آرشـيتكتها بهمنظور هر چه زيباتر كردن فضـاها اعم از 
ف ضاهاي بيروني و دروني ساختمانها و كفپوشها و محوطه سازيهاي بيروني نياز به سنگهايي با فاكتورهاي
مورد نظر خويش را اح ساس ميكردند بهعلاوه پي شرفت صنعت ساختمان و سليقههاي مختلف اين نياز را بيان
ميكرد كه سـنگهايي با طرحهاي مختلف و فاكتورهاي فيزيكي و مكانيكي با كيفيت بالا و قيمت مناسـب بايد
در دسترس باشد. 
 
١ .قدمت استفاده از سنگريزهها و خردهسنگها 
انسـان از زمانهاي دور سـنگريزههارا جمع ميكرد و از آنها ابزار ميسـاخت، او از آنها مهره درسـت ميكرد و 
رنگ ميزدتا زينت تن او شود. ٨ هزار سال قبل از ميلاد مردم منطقهاي كه اكنون فرانسه و اسپانيا ناميده ميشوند
با اجراي رنگ قرمز روي سنگريزهها، نقطهگذاري و خطوط موجدار آنها را تزيين ميكردند. 
اولين نمونههاي شناخته شده كاربرد موزائيك از سنگريزهها متعلق به قرن ه شتم قبل از ميلادو در آ سياي صغير
اسـت. در قرن سـوم قبل از ميلاد يونانيها سـنگفرشهاي موزائيكي وسـيعي از سـنگريزههاي تيره رنگ با انتقال 
تدريجي بسيار ظريف به سمت رنگ روشن ساختند. 
موزائيكهاي مقدونيه به درجه اوج صـنعت خود رسـيدند، آنها با سـاروج كردن تكههاي باريكي از سـرب خط 
فاصل تنديسها را طراحي ميكردند و به آنها استحكام ميبخشيدند. 
در موزائيكهاي قديمي چينيها آميختهاي از نقشهاي هندســـي و نقشـــمايههاي گل و گياه بود و اغلب با 
كاشــيهاي ســقف طرحريزي ميشــد. در مقابل موزائيكهاي پرتغاليها بهطور معمول برجســته و انتزاعي بود. 
سنگفرشهاي موزائيكي ا سپانيا بي شترپالوده شده و با سنگريزههاي خاك ستري، سفيد و ارغواني انواع طرحهاي
هند سي را خلق كردهاند. در بع ضي از فرهنگها سنگ علاوه بر جنبه كاربردي و تزئين اهميت معنوي نيز دارد، 
در باغهاي ژاپن، ســنگها بنياد و روح باغ بهشــمار ميروند و در باور آنها ســنگ پناهگاه خيابان اســت. اغلب