• حکیمیه.خیابان سازمان آب(نشوه).خیابان نیلی.پلاک 33
  • 021-77001885
  • info@shahabmarble.ir
نحوه اجرای سنگ نما

نحوه اجرای سنگ نما

روشهاي اتصال و محكم كردن سنگ پلاك بر روي نما 
با توجه به عدم چسبندگي كامل سنگ ودوغاب پشت آن به خاطر سطح صاف پشت سنگهاي پلاك اين امكان 
وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از منافذ 
موجود سـطح سـنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن سـنگ ها در جاي خود به اصـطلاح لق شـده 
وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند 
روشهاي اتصال و محكم كردن سنگ پلاك بر روي نما 
سنگ جز مواد و عنا صري كه اجزا ا صلي م صالح ساختمان را ت شكيل ميدهد . سنگ در ساختمان به صورتهاي
مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از 
٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگا ههاي
سـنگبري بريدهو سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي
متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد. 
 
نحوه اجراي سنگ پلاك در ديوار 
نحوه اجرا بدين صورت ميبا شد كه ابتدا سنگ در اندازه مورد نظر بتو سط قلابي از ميلگرد معمولا نمره ٦ كه به 
حالت نيم دايره خم داده شده در محل خود به صورت شاقول وتراز قرار گرفته و سپس فاصله بين سنگ وديوار
كه حداقل ٢ سانت وحداكثر ٣ سانت بايد باشدبه وسيله دوغاب ماسه وسيمان بعيار سيمان ٤٠٠ كيلوگرم در متر 
مكعب پر ميگردد. كه با خ شك شدن دوغاب و ايجاد چ سبندگي بين سنگ و دوغاب وديوار, سنگ در محل 
خود ثابت قرار ميگيردوبه همين ترتيب سنگهاي پلاك رگ به رگ روي هم قرار ميگيرند. 
ولي با توجه به عدم چ سبندگي كامل سنگ ودوغاب پ شت آن به خاطر سطح صاف پ شت سنگهاي پلاك اين
امكان وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از 
منافذ موجود ســطح ســنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن ســنگ ها در جاي خود به اصــطلاح لق 
شده وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند كه اين امر ممكن ا ست بر اثر سقوط سنگ از ارتفاع 
ايجاد خسارات مالي وجاني بوجود آورد.